Gegegevensbescherming

  Inleiding

Beekzicht Psychologenpraktijk neemt tal van maatregelen om uw gegevens adequaat te beschermen en de privacy van uw gegevens te waarborgen, o.a. conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze maatregelen.

Om privacyredenen gebruikt de praktijk geen email meer voor contact tussen de praktijk en cliënten, maar een beveiligde cliëntomgeving. Op deze manier kunnen op een veilige manier berichten en documenten uitgewisseld worden tussen cliënt en Beekzicht Psychologenpraktijk.

  Informatieplicht

Vanaf 2014 zijn alle psychologenpraktijken verplicht om gecodeerde persoonsgegevens van alle cliënten aan te leveren aan de NZa. Dit is een landelijk informatiesysteem van de overheid. Indien u niet wenst dat uw gegevens bekend worden bij de overheid, dan kunt u bij het eerste gesprek een privacyverklaring invullen. Uw gegevens worden dan niet verstrekt aan de NZa.

  Verwerkingsverantwoordelijke

Een verwerkingsverantwoordelijke is de persoon of het bedrijf dat bepaalt voor welk doel en met welke middelen persoonsgegevens verwerkt worden. Voor Beekzicht Psychologenpraktijk vindt u de contactgegevens onderaan deze pagina.

  Gegevens

Beekzicht Psychologenpraktijk verwerkt persoonsgegevens voor haar dagelijkse werking in het kader van de behandeling van cliënten, voor het declareren van behandelingen en voor wettelijke registraties.

Beekzicht Psychologenpraktijk kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Beekzicht Psychologenpraktijk persoonsgegevens verwerken. Beekzicht Psychologenpraktijk sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Beekzicht Psychologenpraktijk deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Beekzicht Psychologenpraktijk deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

  Rechtsgrond

Beekzicht Psychologenpraktijk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

  • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
  • uitvoering van –of met het oog op– het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
  • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
  • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Gegevens worden bewaard volgens volgende termijnen:

  • medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
  • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

  Rechtsgrond

U heeft als cliënt van Beekzicht Psychologenpraktijk medezeggenschap over de verwerking van uw persoonsgegevens (zie ook LVVP-informatie voor de cliënt). Beekzicht Psychologenpraktijk heeft geen geautomatiseerde besluitvorming en doet niet aan profilering.

U heeft het recht Beekzicht Psychologenpraktijk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Beekzicht Psychologenpraktijk. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Beekzicht Psychologenpraktijk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact met de praktijk opnemen. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).